Bài Đăng Được Xem Nhiều Nhất

92 CÂU HỎI THƯA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI LẦN THỨ XVI 2021-2023

Tác giả: Gb. Nguyễn Thái HùngTháng 12.2021 TỔNG QUÁT 01. Hỏi: Thượng Hội Đồng Giám Mục (THĐGM) do Đức Giáo Hoàng nào thiết lập?- Thưa: Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. 02. Hỏi: THĐGM được thiết lập qua Tự sắc nào?- Thưa: Tự sắc Apostolica Sollicitudo. 03. Hỏi: THĐGM...

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GIÁO XỨ THÁNH GIUSE VANCOUVER

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH thuộc GIÁO XỨ THÁNH GIUSE VANCOUVER được thành lập ngày 16.11.2003 Thánh Bổn Mạng TÔMA NGUYỄN VĂN ĐỆ               Ngày Mừng Thánh Bổn Mạng: 19/12 Số thành viên là 77 người Nhiệm kỳ Ban Phục Vụ đương...

Tin tức Mục Vụ tại các Giáo Xứ

https://www.youtube.com/watch?v=M4-6P0KuSGM&ab_channel=CatholicCentral

LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

Monday of the Fourteenth Week in Ordinary Time SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mt 9:18-26 While Jesus was speaking, an official came forward,knelt down before him, and said,“My daughter has just died.But come, lay your hand on her, and she...

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN, NĂM C

Fourteenth Sunday in Ordinary Time SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Lk 10:1-12.17-20 At that time the Lord appointed seventy-two otherswhom he sent ahead of him in pairsto every town and place he intended to visit.He said to them,"The harvest is...

LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Saturday of the Eleventh Week in Ordinary Time SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mt 6:24-34 Jesus said to his disciples:“No one can serve two masters.He will either hate one and love the other,or be devoted to one and despise the...

LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Friday of the Eleventh Week in Ordinary Time SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mt 6:19-23 Jesus said to his disciples:“Do not store up for yourselves treasures on earth,where moth and decay destroy, and thieves break in and steal.But store up...

LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Wednesday of the Eleventh Week in Ordinary Time SỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : Mt 6:1-6,16-18 Jesus said to his disciples:“Take care not to perform righteous deedsin order that people may see them;otherwise, you will have no recompense from your heavenly...