Bài viết gần đây 🌟

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên C

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên C

LỄ KÍNH ĐÚC MẸ SẦU BI, QUAN THẦY TỈNH DÒNGSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : Jn. 19:25-27READING FROM THE GOSPEL ACCORDING TO JOHNStanding by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister,