Bài viết gần đây 🌟

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện.

Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên C

THÁNH ALBERTO CẢ, OP., GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ KÍNH (Dòng Đaminh)St. Albert the Great, OP., Bishop, Doctor of the Church.SỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 17:26-37Jesus said to his

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên C

Thánh Martinô Giám mục. Lễ nhớMemorial of Saint Martin of Tours, BishopSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 17:1-6Jesus said to his disciples,"Things that cause sin will inevitably occur,but woe to the one

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên C

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên C

SỐNG LỜI CHÚAGOSPEL :Gospel LK 15:1-10The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus,but the Pharisees and scribes began to complain, saying,"This man welcomes sinners and