Bài viết gần đây 🌟

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM Ado Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện.

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM Ado Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện‌                                                                                           ‌

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C - LỄ CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤdo Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện.

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện.

Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên C

THÁNH ALBERTO CẢ, OP., GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ KÍNH (Dòng Đaminh)St. Albert the Great, OP., Bishop, Doctor of the Church.SỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 17:26-37Jesus said to his