Donation

Tại Canada, quý ân nhân muốn giúp đỡ Ơn Gọi Đa Minh hoặc Phụ Tỉnh Đa Minh, có thể dùng công nghệ E-transfer gửi tiền trực tiếp vào email chính thức của Phụ tỉnh, phutinh@daminhptvn.org.

Tại Hoa kỳ, quý ân nhân có thể dùng công nghệ Zelle để gửi tiền trực tiếp vào email sau đây: vietnamesedominicans@gmail.com.

Lưu ý: Nếu giúp đỡ qua thẻ tín dụng (credit card, Paypal, gift card) xin quý ân nhân điền email vào form dưới đây và kiểm tra lại cho chính xác vì đây là phương tiện duy nhất để quý ân nhân nhận được tax receipt qua điện thư. Trong trường hợp không nhận được tax receipt, xin vui lòng liên lạc với Phụ tỉnh để được giúp đỡ.