Huynh Đoàn

Canada

 • HĐ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary
 • HĐ Thánh Tôma Đệ Vancouver

USA: Bắc California

 • HĐ Thánh Tước
 • HĐ Thánh Martinô
 • HĐ Thánh Đaminh Khảm
 • HĐ Thánh FX. Mậu
 • HĐ Đức Mẹ Vô Nhiễm
 • HĐ Thánh Vinh Sơn Liêm
 • HĐ Thánh Rosa Đệ Lima

USA: Nam California

 • HĐ Thánh Tôma Toàn
 • HĐ Thánh Đa Minh Hạnh
 • HĐ Thánh Đa Minh Tước
 • HĐ Thánh Giuse Khang
 • HĐ Thánh Vinh Sơn Liêm
 • HĐ Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến
 • HĐ Thánh Giuse Cảnh
 • HĐ Thánh Tôma Đệ
 • HĐ Thánh Phêrô Tự