Liên Hệ

⛪ Nếu có việc cần thiết, xin quý vị vui lòng liên hệ với văn phòng phụ tỉnh theo thông tin liên lạc dưới đây.

Địa chỉ: 2815 – 26 Ave. SE, Calgary, AB T2B 0R3 Canada
Điện Thoại: (403) 276-1323
Fax.: (403) 276-7392
Email: office@daminhptvn.org