Huynh Đoàn Vancouver Tất Niên

Cảm Hứng Mừng Thánh Tôma Đệ

Con chỉ là một thợ may bé nhỏ,
Nhưng trong con tình mến chúa bao la.

Bao mũi kim may xong chiếc áo đẹp,
Bấy nhiêu kinh con dâng Chúa chân thành.

Nghẹn lòng đau con để lại gia đình,
Dâng cho Chúa điều con yêu thương nhất.

Xưa pháp trường Chúa vì con chuộc tội
Nay đình làng, quan phủ phải thua con.

Rồi một ngày con minh chứng tình yêu
Tôi thà chết, không bước qua thánh giá.

Con tử đạo cho danh cha cả sáng
Cha ôm con lo lắng chuyện đường về.

Đêm hôm ấy bến khuya con đò vắng
Cha cho cạn nước sông đưa con sang.

Con cho một, cha trả lại gấp trăm
Làng Kẻ Mốt đưa con về an nghỉ

***

Nay mừng kính Tôma Nguyễn Văn Đệ
Tuổi hai tám Ngài đã chết vì yêu.

Yêu thánh giá Chúa nằm thân cô quạnh
Hy sinh mình không một phút phân vân.

Xin cho con noi gương Ngài trung dũng
Đi giữa đời mang Chúa đến mọi nơi.

Yêu anh em đó là con của Chúa
Tước hiệu Ngài tỏa sáng khắp trần gian.

Sonha