HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GIÁO XỨ THÁNH GIUSE VANCOUVER

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH thuộc GIÁO XỨ THÁNH GIUSE VANCOUVER được thành lập ngày 16.11.2003

  • Thánh Bổn Mạng TÔMA NGUYỄN VĂN ĐỆ

              Ngày Mừng Thánh Bổn Mạng: 19/12

Số thành viên là 77 người

Nhiệm kỳ Ban Phục Vụ đương nhiệm 2021-2024

Ban Phục Vụ gồm có:

Cha Linh Hướng: Giuse Trần Vinh Hà

Huynh Trưởng: Maria Hoàng Kim Long

Huynh Phó: G. Baotixita Phan Văn Quyết

Huấn Đức: Anna Hoàng Mai Anh

Thủ Quỹ: Têrêsa Trần Ngọc Thanh

Thư Ký: M. Goretti Trần Sơn Hà

TĐ Bác Ái: Cecilia Phạm Thị Minh Trang

Giới Trẻ: {Tạm ngưng chức vụ}