Giáo Xứ

Các giáo xứ do các linh mục của phụ tỉnh ĐMVNHN phụ trách.

Canada


GX Thánh Vinh Sơn Liêm

Cha Xứ: Ts. Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, O.P.
Phụ tá: Ts. Giuse Phạm Công Liêm, O.P.
Địa chỉ: 2412 48 St SE, Calgary, AB T2B 1M4, Canada
Website: www.Stvincentliem.ca

GX. Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Cha Xứ: Ts. Micae Nguyễn Trí Phi, O.P.
Địa chỉ: 13210 – 133A Avenue, Edmonton, AB T5H 2J9, Canada
Website: www.giaoxuedmonton.ca

Holy Trinity Parish

Cha xứ: Ts. Gioan Baotixita Đoàn Bình Minh, O.P.
Phụ tá: Ts. Giuse Maria Đỗ Cao Nhân, OP.
Địa chỉ: 1525 45 St SE, Calgary, AB T2A 1N3, Canada
Website: www.members.shaw.ca/holytrinityparish

St. Francis Assisi‘s Parish

Cha Xứ: Ts. Giuse Vũ Quang Cảnh, O.P.
Địa chỉ: 211 6 Ave SE, Calgary, AB T2G 0G4, Canada
Website: www.stfranciscalgary.org

St. Joseph’s Parish

Cha Xứ: Ts. Martinô Nguyễn Thanh Tuyền, O.P.
Phụ tá: Ts. Giuse Vũ Văn Tập, O.P.
Phụ tá: Ts. Phaolô Trần Trung Dung, O.P.
Địa chỉ: 1612 E 18th Ave, Vancouver, BC V5N 2H6, Canada
Website: www.stjosephvancouver.ca

United States


GX. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington

Cha xứ: Ts. Giuse Đặng Quốc An, O.P.
Phụ tá: Ts. Giuse Vũ Minh Tiến, O.P.
Phụ tá: Ts. Vinh Sơn Maria Lê Quốc Hưng, O.P.

Địa chỉ: 915 S Wakefield St, Arlington, VA 22204, USA
Website: www.cttdva.org

GX. Các Thánh Tử Đạo Richmond, VA

Cha Xứ: Ts. Gioan Baotixita Nguyễn Nghiêu, O.P.
Địa chỉ: 12500 Patterson Ave, Richmond, VA 23238, USA
Website: www.chungnhan.org

GX. Các Thánh Tử Đạo VN Phoenix

Cha Xứ: Ts. JB. Nguyễn Minh Đức, O.P.
Phụ Tá: Ts. Tôma Aquinô Nguyễn Hoàng Anh, O.P.
Địa chỉ: 2915 W Northern Ave, Phoenix, AZ 85051, USA
Website: www.cttdvnphx.com

GX. Đức Mẹ La Vang, Houston, TX

Cha Xứ: Ts. Tôma Trần Thiên Ân, O.P.
Phụ Tá: Ts. Giuse Trần Trung Liêm, O.P.
Phụ tá: Ts. Phaolô Nguyễn Hải Đăng, O.P.
Địa chỉ: 12320 Old Foltin Rd, Houston, TX 77086, USATel. (281) 999-1672
Website: www.lavangchurch.org

GX. Đức Mẹ Lộ Đức, Houston, TX

Cha Xứ: Ts. Đaminh Trịnh Thế Huy, O.P.
Phụ Tá: Ts. Giuse Phạm Duy Khánh, O.P.
Địa chỉ: 6550 Fairbanks North Houston Rd, Houston, TX 77040, USA
Tel.: (713) 939-1906Website: www.loduc.org

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang, Chantilly, VA

The Responsible: Vinh Sơn Đinh Ngọc Thảo, O.P.
Địa chỉ: 3460 Centreville Rd, Chantilly, VA 20151, USA
Website: www.ourladyoflavangva.com

Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima

Cha Đặc Trách: Ts. Antôn Đinh Minh Tiên, OP.
Địa chỉ: 1003 Gulf Bank Rd, Houston, TX 77037, USA
Tel: 281-999-1672