LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

Monday of the Fourth Week in Ordinary Time

Thứ Hai tuần 4 Thường niên năm I (Mc 5,1-20)

SNG LI CHÚA

GOSPEL : Mk 5:1-20

Jesus and his disciples came to the other side of the sea,
to the territory of the Gerasenes.
When he got out of the boat,
at once a man from the tombs who had an unclean spirit met him.
The man had been dwelling among the tombs,
and no one could restrain him any longer, even with a chain.
In fact, he had frequently been bound with shackles and chains,
but the chains had been pulled apart by him and the shackles smashed,
and no one was strong enough to subdue him.
Night and day among the tombs and on the hillsides
he was always crying out and bruising himself with stones.
Catching sight of Jesus from a distance,
he ran up and prostrated himself before him,
crying out in a loud voice,
“What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God?
I adjure you by God, do not torment me!”
(He had been saying to him, “Unclean spirit, come out of the man!”)
He asked him, “What is your name?”
He replied, “Legion is my name. There are many of us.”
And he pleaded earnestly with him
not to drive them away from that territory.

Now a large herd of swine was feeding there on the hillside.
And they pleaded with him,
“Send us into the swine. Let us enter them.”
And he let them, and the unclean spirits came out and entered the swine.
The herd of about two thousand rushed down a steep bank into the sea,
where they were drowned.
The swineherds ran away and reported the incident in the town
and throughout the countryside.
And people came out to see what had happened.
As they approached Jesus,
they caught sight of the man who had been possessed by Legion,
sitting there clothed and in his right mind.
And they were seized with fear.
Those who witnessed the incident explained to them what had happened
to the possessed man and to the swine.
Then they began to beg him to leave their district.
As he was getting into the boat,
the man who had been possessed pleaded to remain with him.
But Jesus would not permit him but told him instead,
“Go home to your family and announce to them
all that the Lord in his pity has done for you.”
Then the man went off and began to proclaim in the Decapolis
what Jesus had done for him; and all were amazed.

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ : Tv 105,47

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

xin Ngài thương cứu độ,

quy tụ chúng con về, từ giữa muôn dân nước,

để chúng con xưng tụng Thánh Danh

và được hiên ngang tán dương Ngài.

Bài đọc 1 : 2 Sm 15,13-14.30 ; 16,5-13a

Chúng ta chạy trốn khỏi Áp-sa-lôm. Cứ để Sim-y nguyền rủa nếu Đức Chúa bảo nó.

Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

15 13 Khi ấy, người đưa tin đến nói với vua Đa-vít : “Lòng người Ít-ra-en đã theo Áp-sa-lôm.” 14 Vua Đa-vít bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Giê-ru-sa-lem : “Đứng lên ! Chúng ta chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Áp-sa-lôm. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai hoạ xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành.”

30 Vua Đa-vít lên dốc Cây Ô-liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc.

16 5 Khi vua Đa-vít đến Ba-khu-rim thì kìa có một người từ đó đi ra. Y thuộc cùng một thị tộc với nhà Sa-un, và tên là Sim-y, con ông Ghê-ra. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa. 6 Y ném đá vào vua Đa-vít và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. 7 Sim-y nói thế này trong lời nguyền rủa của y : “Cút đi, cút đi, tên khát máu, thằng vô lại ! 8 Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị mày chiếm ngôi ; và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Áp-sa-lôm, con mày. Và này, mày phải tai hoạ, vì mày là tên khát máu !” 9 Ông A-vi-sai, con bà Xơ-ru-gia, thưa với vua : “Tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi ? Xin cho tôi qua chặt đầu nó !” 10 Vua nói : “Chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Xơ-ru-gia ? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó : ‘Hãy nguyền rủa Đa-vít’, thì ai dám hỏi : ‘Tại sao mày làm như thế ?’” 11 Vua Đa-vít nói với ông A-vi-sai và tất cả bề tôi : “Này con trai ta, do chính ta sinh ra, mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Ben-gia-min này ! Cứ để nó nguyền rủa, nếu Đức Chúa đã bảo nó. 12 May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta, và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay.” 13a Vua Đa-vít và người của vua tiếp tục đi trên đường.

Đáp ca : Tv 3,2-3.4-5.6-7 (Đ. c.8a)

Đ. Lạy Chúa, xin trỗi dậy, cứu lấy con.

2Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể,
người nổi dậy chống con thật quá nhiều !
3Quá nhiều kẻ đang nói về con :
“Chúa Trời đâu cứu hắn !”

Đ. Lạy Chúa, xin trỗi dậy, cứu lấy con.

4Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ,
là vinh dự của con,
là Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất.
5Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa,
Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.

Đ. Lạy Chúa, xin trỗi dậy, cứu lấy con.

6Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,
rồi thức dậy, vì Chúa đỡ nâng tôi.7Tôi chẳng còn phải sợ
lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi.

Đ. Lạy Chúa, xin trỗi dậy, cứu lấy con.

Tung hô Tin Mừng : Lc 7,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Mc 5,1-20

Thần ô uế kia, xuất khỏi người này.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

1 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ sang bờ bên kia Biển Hồ, đến vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. 6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người 7 và kêu lớn tiếng rằng : “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi !” 8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó : “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này !” 9 Người hỏi nó : “Tên ngươi là gì ?” Nó thưa : “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.” 10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng : “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.” 13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo – chính người này đã bị Đạo Binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ.

18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin được ở với Người. 19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo : “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương xót anh như thế nào.” 20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.

Ca hiệp lễ : Tv 30,17-18 

Lạy Chúa, xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời

trên tôi tớ Ngài đây,

và lấy tình thương mà cứu độ,

xin đừng để con phải nhục nhã,

vì đã kêu cầu Ngài.

SUY NIỆM

RA ĐI RAO GIẢNG

Đức giáo hoàng Phanxicô nói: “Tôi muốn có một Giáo Hội bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một Giáo Hội bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình”.

Hôm nay, Đức Giêsu giải thoát cho một thanh niên ở Ghêrasa khỏi thần ô uế. Sức mạnh của sự dữ lớn thật, nhưng không thể chiến thắng quyền năng của Đức Giêsu. Trước việc làm của Đức Giêsu, chúng ta thấy có hai thái độ phản ứng của đám đông và của anh thanh niên: đám đông đuổi khéo Người, còn anh thanh niên xin đi theo Người.

Cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu khiến anh thanh niên nhận ra niềm vui và muốn được đi theo Người. Nhưng Đức Giêsu không cho anh ta đi theo mà muốn anh loan truyền niềm vui ấy và rao giảng quyền năng của Người. Đức Giêsu đã mở ra cho anh ta một con đường mới là hành trình trở thành môn đệ đích thực của Đức Giêsu: gặp gỡ, nhận ra niềm vui và lên đường rao giảng.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ra đi để nói về Chúa và biết dùng chính cuộc sống làm chứng về tình yêu của Chúa. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Gianfranco Chiti, từ tướng lãnh thành thầy dòng

Hôm 24/1/2024, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Marcello Semeraro đã công bố 6 sắc lệnh liên quan đến án phong hiển thánh và chân phước, qua đó Giáo Hội sắp có thêm 1 vị hiển thánh, 1 chân phước sẽ được tôn phong, và 4 vị tôi tớ Chúa, được nhìn nhận các nhân đức anh hùng, và trở thành các vị Đáng Kính, trong đó đặc biệt có cha Gianfranto Chiti, một cựu tướng lãnh của Ý đã từ bỏ binh nghiệp để trợ thành một tu sĩ dòng Capuchino theo tinh thần của thánh Phanxicô khó khăn.

Một ngày nọ trong năm 1978, dư luận ở Ý ngỡ ngàng trước tin: thiếu tướng Gianfranco Chiti, chỉ huy trưởng trường Hạ Sĩ Quan ở thành phố Viterbo, cách Roma 80 cây số về hướng bắc, giã từ binh nghiệp và gia nhập dòng Capucino.

Thân thế

Gianfranco Chiti sinh năm 1921 tại tỉnh Novara, bắc Ý, và năm lên 15 tuổi, Gianfranco gia nhập trường thiếu sinh quân ở Milano.

Sau khi tốt nghiệp ưu hạng trường Sĩ Quan Bộ Binh ở Modena với cấp bậc thiếu úy, trong thời thế chiến thứ 2, Gianfranco trở thành một sĩ quan chuyên nghiệp và lần lượt được gửi tới các mặt trận khác nhau, trong đó có mặt trận ở Nga, chỉ huy một đại đội với hơn 200 người. Gianfranco bị thương vì mảnh đạn ở lưng, làm cho ông cơ cực suốt đời. Khi bị thương, các bác sĩ đề nghị cưa một chân, nhưng ông từ chối, vì không muốn bỏ rơi các binh sĩ thuộc quyền, và sau đó ông đã phục hồi được việc sử dụng chân.
Trong cuộc rút lui của quân Ý khỏi Nga, Gianfranco Chiti đã cứu nhiều binh sĩ khỏi chết, vì những người này kiệt lực, chỉ muốn dừng lại bên vệ đường chờ chết. Ông hết sức khuyến khích và thúc giục họ tiếp tục bước đi thay vì nằm đó để tử thần bắt đi. Ông Gianfranco cũng ghi lại trong hồi ký: “Khi tôi thấy thi thể của những người đồng ngũ của tôi, tự nhiên tôi quì xuống và hôn họ, vì họ chết do lỗi của những người khác, vì họ đã bị tước khỏi gia đình họ, để đi tới một nơi xa xăm để chết. Tôi thấy nơi họ hình ảnh của Đấng Cứu Thế, vì chiến tranh là hậu quả của tội lỗi trên thế giới”.

Bị giam cầm

Chính phủ của cộng hòa xã hội Ý, do nhà độc tài phát xít Mussolini lãnh đạo, bị lật đổ cùng với sự thất trận của Đức Quốc xã.

Sau ngày 25/4/1945, trong tư cách là cựu chiến binh của chế độ cũ, trung úy Gianfranco Chiti lần lượt bị giam trong hai trại ở Coltano và Laterina do Quân đồng minh Mỹ-Anh thiết lập.

Trong các trại giam cầm ấy, Gianfranco dần dần ý thức hơn về “chiều kích cứu độ của đau khổ được sống trong sự kết hiệp với Chúa Kitô”.

Năm 1946, khi Ủy ban thanh lọc thấy ông Gianfranco đã tôn trọng các lời tuyên thệ của một sĩ quan và đã cứu sống nhiều thường dân, quân kháng chiến cũng như các gia đình người Do thái, nên đã quyết định trả tự do cho ông.

Cứu nhân

Về sau, Cha Flavio Ubodi, Phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho cha Gianfranco Chiti, cho biết “chính trong những năm dưới thời Cộng hòa xã hội Ý (RSI), nhờ cấp bậc sĩ quan, Chiti đã có thể cứu thoát được hằng trăm người, ngăn cản các vụ càn quyét và chống lại việc phá hủy nhiều làng mạc”.

Năm 1944, để cứu khoảng 200 kháng chiến quân khỏi bị xử bắn, trung úy Gianfranco Chiti đã nghĩ ra một khóa học đặc biệt với mục đích tuyển mộ họ vào đại đội pháo binh, rồi cho họ trở về nhà. Ngoài ra, tên của Chiti cũng được ghi trong “Sách Những Người công chính” thuộc Hội đường Do thái ở Torino vì đã cứu thoát một số gia đình Do thái.

Sau khi được trả tự do, Gianfranco Chiti được tái gia nhập quân đội Ý và được gửi sang Somali, bên Phi châu, phục vụ trong một sứ vụ của Liên Hiệp Quốc. Rồi dần được thăng cấp và giao phó các nhiệm vụ khác nhau.

Năm 1971, khi được 50 tuổi, ông Chiti, bấy giờ là Đại tá, được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng trường Hạ Sĩ Quan Viterbo. Nhiều thế hệ được đào tạo tại đây và họ còn nhớ kỷ luật nghiêm minh nhưng cũng đầy bác ái cũng như lòng sùng kính của ông đối với Đức Mẹ Ân Phúc ở Pesaro. Năm 1978, khi được 57 tuổi, ông được thăng thiếu tướng và giã từ binh nghiệp.

Đi tu dòng

Cựu thiếu tướng Gianfranco Chiti đã xin vào nhà tập của dòng Capucino ở thành phố Rieti, cách Roma khoảng 110 cây số về hướng đông bắc. Vài tháng sau khi vào nhà tập, thầy Gianfranco Chiti đã được cha bề trên dòng cho phép trả lời một cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican. Thầy cho biết về nguyên nhân thúc đẩy mình đi tu như sau:

“Sau khi tham gia mặt trận bên Nga rồi trở về Ý với cấp bậc trung úy, lần đầu tiên tôi cảm thấy tiếng gọi của Chúa, và tiếng gọi ấy còn vang vọng trong tâm hồn tôi nhiều lần nữa. Tôi cảm động và muốn hiến toàn thân để phụng sự Chúa. Nhưng rồi, vì lý do gia đình, bấy giờ tôi còn mẹ già đơn độc và đau yếu, và cũng vì tôi vẫn còn mê đời quân ngũ, nên tôi tự nhủ: Đợi xem, ý tưởng đi tu chắc rồi sẽ qua đi, vì đây quả là một ý tưởng điên rồ. Tôi cũng nghĩ rằng nếu mình tiếp tục đời binh nghiệp, thì cũng chẳng có gì là xấu. Cứ cố gắng sống như một giáo dân tốt trong địa vị mà Chúa đặt định cho mình là được rồi. Nhưng có điều là tiếng Chúa gọi vẫn không tắt lịm trong tâm hồn tôi, và không để tôi an tâm, nếu tôi không đáp lại tiếng gọi ấy. Bấy giờ tôi phó thác cho Đức Mẹ Maria, xin Mẹ giúp đỡ tôi trong việc đáp lại tiếng Chúa … Và tôi đã đến ở tập viện này. Bây giờ tôi tràn ngập vui mừng và quyết định tiến bước trên con đường này như một chiến sĩ dũng cảm, cho đến cùng. Chúa ban cho tôi mỗi ngày những điều mà tôi không bao giờ tưởng tượng được. Người đã ban cho tôi một gia đình dòng tu huynh đệ, với sự hiện diện của các tập sinh trẻ trung, làm cho tôi cảm thấy trẻ trung như họ. Chúa làm cho bao nhiêu người thân yêu vẫn nhớ đến tôi, và niềm nhớ nhung này thúc đẩy họ lặn lội tới tu viện thánh Mauro này, để rồi họ ra về trong an bình và hạnh phúc, vì nơi họ sinh sống, họ không cảm thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa. Mặc dù ý thức sự yếu đuối của mình, nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì có thể dâng hiến cho Chúa trọn thời gian còn lại của đời tôi để làm chứng nhân cho danh Chúa.”

Con đường linh mục

Khi vào dòng Capuchino, Gianfranco Chiti chỉ mong làm thầy trợ sĩ khiêm hạ, để phụng sự Chúa cho hết những chuỗi ngày còn lại. Nhưng các bề trên đã quyết định để thầy Chiti tiếp tục học triết và thần học để tiến lên chức Linh Mục. Và thầy được thụ phong ngày 12/9/1982, khi được 61 tuổi. Tân linh mục từ nay được gọi là Cha Gianfranco Maria da Gignese.

Cha đi nhiều nơi ở Ý để giảng thuyết và làm linh hướng.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2000, cha Chiti nói: “Ban sáng, khi cảm tạ Chúa vì hồng ân sự sống, tôi cũng cảm tạ vì đã cho tôi làm quân nhân, với nhiệm vụ không phải là để bắn như nhiều người nghĩ, nhưng nhất là nhiệm vụ giáo dục,… là bảo vệ hòa bình, luật pháp, công lý”.

Cha Gianfranco Chiti qua đời tại quân y viện Celio, Roma, ngày 20/11/2004, do hậu quả của một tai nạn lưu thông, hưởng thọ 83 tuổi và được an táng tại làng quê ở tỉnh Pesaro, trong nhà nguyện của gia đình. Thi hài cha được mặc quân phục dưới áo dòng Capuchino.

Án phong chân phước

Ngày 13/4/2015, án phong chân phước cho cha Gianfranco được Đức Cha Benedetto Tuzia, Giám Mục giáo phận Orvieto, khởi sự, sau khi được phép của Bộ Phong Thánh cho chuyển thẩm quyền từ Tòa Giám Quản Roma nơi cha qua đời.

Sau gần 4 năm điều tra, ngày 30/3/2019, lễ nghi kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận được cử hành với thánh lễ do Đức Cha Tuzia chủ sự tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Orvieto và toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong thánh ở Roma để cứu xét.

Chỉ sau gần 5 năm xét, ngài 25/1 vừa qua (2024), Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh rằng vị Tôi Tớ Chúa Gianfranco Chiti đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Giai đoạn kế tiếp là cần có một phép lạ được chứng thực để cha Chiti có thể được Giáo Hội tôn vinh trên bàn thờ.

Chứng từ

Nhiều chứng từ của cha Gianfranco Chiti hoặc được viết về cha đã được phổ biến trong thời gian qua, trong đó có hai cuốn sách được nhà xuất bản Ares ấn hành. Thứ nhất là cuốn “Tướng lãnh được Thiên Chúa tuyển dụng” (Il generale arruolato da Dio” (352 trang). Đây là cuốn tiểu sử vị Tôi Tớ Chúa. Tác giả là ông Vincenzo Ruggero Manca, nguyên là Trung tướng không quân rồi làm thượng nghị sĩ, học trò của ông Chiti trong thời ông dạy học tại Salento.

Năm 2021 là năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của cha Gianfranco Chiti, các cựu học viên trường hạ sĩ quan Viterbo viết: “Năm 2021 kỷ niệm sinh nhật thứ 100 chỉ huy trưởng Chiti của chúng tôi… Một vĩ nhân đã đánh dấu cuộc sống của chúng tôi, các giáo huấn của cha như một ngọn đèn pha trong đêm tối… Nhiều người trong chúng tôi đang theo dõi án phong chân phước cho cha, hồ sơ đã được gửi về Bộ Phong Thánh, chúng tôi cầu mong án này sẽ được Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý…”.

“Không có ai như chúng tôi, các sinh viên trường Hạ Sĩ quan Viterbo, những người trẻ mới “cai sữa” sau tuổi thiếu niên, tất cả đều mơ ước tìm kiếm con đường đúng đắn để theo đuổi, đã có thể đón nhận sự chân thực của đại nhân này, một vị Chỉ Huy trưởng như một người Cha hướng dẫn, khích lệ và bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi như con của ngài; ngài đã đặt mọi hy vọng được thấy chúng tôi vững mạnh, chắc chắn và trung thành với tổ quốc! Tất cả chúng tôi ngày hôm nay cám ơn cha, những giáo huấn của cha còn sống trong chúng tôi, để phổ biến những cử chỉ, niềm tin và tư tưởng của cha như một vị Thánh”.Giuse Trần Đức Anh O.P.