Come and See Week (Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi) December 2023


Our come and see week, Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi, will be on December 26-29, 2023. The deadline to register is December 10, 2023. 

Tuần Tìm Hiểu Ơn Gọi, sẽ diễn ra vào ngày 26-29 tháng 12 năm 2023. Hạn chót đăng ký là ngày 10 tháng 12 năm 2023. 

Please contact our Director of Vocations, Fr. Thomas Aquinas Thiên Ân, if you are interested. Come and Join us! May God Bless You!