HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM (CALGARY)

THÁNH BỔN MẠNG: GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

Thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1995 do cha Giuse Nguyễn Công Lý

Bổn mạng: Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh

Đoàn trưởng đầu tiên: Ông Giuse Vũ Đức Đình 

Tổng số đoàn viên 84 người

Ban Phục Vụ Huynh Đoàn khoá 2021 – 2023