Hình Ảnh ĐẠI HỘI BÁN NHIỆM KỲ & ĐẠI HỘI HUYNH ĐỆ – June 12-17, 2023

Day One (June 12th)

Đại Hội Bán Nhiệm Kỳ và Đại Hội Huynh Đệ tại Tu Xá Thánh Đa-Minh và Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang ở Houston, Texas nước Hoa Kỳ.

Day Two & Three (June 13th-14th)

Day 4,5,6 (June 15th-17th)