LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Wednesday of the Thirty-third Week in Ordinary Time

Thứ Tư tuần 33 Thường niên năm I - Trung thành và Khôn ngoan (Lc 19,11-28)

SNG LI CHÚA

GOSPEL : Lk 19:11-28

While people were listening to Jesus speak,
he proceeded to tell a parable because he was near Jerusalem
and they thought that the Kingdom of God
would appear there immediately.
So he said,
“A nobleman went off to a distant country
to obtain the kingship for himself and then to return.
He called ten of his servants and gave them ten gold coins
and told them, ‘Engage in trade with these until I return.’
His fellow citizens, however, despised him
and sent a delegation after him to announce,
‘We do not want this man to be our king.’
But when he returned after obtaining the kingship,
he had the servants called, to whom he had given the money,
to learn what they had gained by trading.
The first came forward and said,
‘Sir, your gold coin has earned ten additional ones.’
He replied, ‘Well done, good servant!
You have been faithful in this very small matter;
take charge of ten cities.’
Then the second came and reported,
‘Your gold coin, sir, has earned five more.’
And to this servant too he said,
‘You, take charge of five cities.’
Then the other servant came and said,
‘Sir, here is your gold coin;
I kept it stored away in a handkerchief,
for I was afraid of you, because you are a demanding man;
you take up what you did not lay down
and you harvest what you did not plant.’
He said to him,
‘With your own words I shall condemn you,
you wicked servant.
You knew I was a demanding man,
taking up what I did not lay down
and harvesting what I did not plant;
why did you not put my money in a bank?
Then on my return I would have collected it with interest.’
And to those standing by he said,
‘Take the gold coin from him
and give it to the servant who has ten.’
But they said to him,
‘Sir, he has ten gold coins.’
He replied, ‘I tell you,
to everyone who has, more will be given,
but from the one who has not,
even what he has will be taken away.
Now as for those enemies of mine who did not want me as their king,
bring them here and slay them before me.’”

After he had said this,
he proceeded on his journey up to Jerusalem.

LỄ và CÁC BÀI ĐỌC

Ca nhập lễ : Gr 29,11.12.14

Chúa phán : “Ý định của Ta

là làm cho các ngươi được bình an

chứ không phải đau khổ.

Bấy giờ các ngươi cầu cứu Ta,

và Ta sẽ nhận lời,

Ta sẽ đưa các ngươi trở về

từ khắp chốn lưu đày.”

Bài đọc 1 : Kh 4,1-11

Chí Thánh ! Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng, Đấng đã có, hiện có và đang đến !

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.

1 Tôi là Gio-an, tôi được một thị kiến. Kìa một cái cửa mở ra ở trên trời, và tiếng mà trước đây tôi nghe nói với tôi như thể tiếng kèn, bảo tôi rằng : “Lên đây, Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều phải xảy ra sau đó.” 2 Lập tức tôi xuất thần. Kìa một cái ngai đặt ở trên trời và có một Đấng ngự trên ngai. 3 Đấng ngự đó trông giống như ngọc thạch và xích não. Chung quanh ngai có cầu vồng trông giống như bích ngọc. 4 Chung quanh ngai có hai mươi bốn ngai khác, và trên những ngai đó có hai mươi bốn vị Kỳ Mục ; các vị đang ngồi, mình mặc áo trắng, đầu đội triều thiên vàng. 5 Từ ngai phát ra ánh chớp, tiếng sấm tiếng sét. Bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa cháy sáng trước ngai. 6 Trước ngai có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê. Ở giữa ngai và chung quanh ngai có bốn Con Vật, đằng trước và đằng sau đầy những mắt. 7 Con Vật thứ nhất giống như sư tử, Con Vật thứ hai giống như bò tơ, Con Vật thứ ba có mặt như mặt người, Con Vật thứ bốn giống như đại bàng đang bay. 8 Bốn Con Vật ấy, mỗi con có sáu cánh, chung quanh và bên trong đầy những mắt. Ngày đêm chúng không ngừng hô lên rằng :

Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Đức Chúa, Thiên Chúa toàn năng,
Đấng đã có, hiện có và đang đến !

9 Mỗi khi những Con Vật ấy kính dâng vinh quang, danh dự và lời tạ ơn lên Đấng ngự trên ngai, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, 10 thì hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Đấng ngự trên ngai mà thờ lạy Người, Đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của mình xuống trước ngai mà nói :

11“Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang, danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật,
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.”

Đáp ca : Tv 150,1-2.3-4.5-6 (Đ. Kh 4,8b)

Đ. Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng.

1Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.
2Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

Đ. Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng.

3Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt.
4Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

Đ. Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng.

5Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.
6Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào !

Đ. Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng.

Tung hô Tin Mừng : x. Ga 15,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng : Lc 19,11-28

Sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ?

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

11 Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giê-su, thì Người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12 Vậy Người nói : “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ : ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.’ 14 Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng : ‘Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.’

15 “Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén.’ 17 Ông bảo người ấy : ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi ! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.’ 18 Người thứ hai đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén.’ 19 Ông cũng bảo người ấy : ‘Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.’

20 “Rồi người thứ ba đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.’ 22 Ông nói : ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ !’ 24 Rồi ông bảo những người đứng đó : ‘Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.’ 25 Họ thưa ông : ‘Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi !’ 26 Ông đáp lại : ‘Tôi nói cho các anh hay : phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi.

27 ‘Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi.’”

28 Đức Giê-su nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

Ca hiệp lễ : Tv 72,28 

Hạnh phúc của tôi là ở kề bên Chúa,

chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.

SUY NIỆM

NÉN BẠC SINH LỢI

Thầy giáo bảo học sinh viết một bài luận nói về điều sẽ làm nếu mỗi em có một triệu đô la. Tất cả bắt đầu làm ngay, trừ Tâm. Cuối giờ, thầy thu bài. Tâm nộp giấy trắng. Thầy giáo hỏi Tâm rằng tại sao em nộp giấy trắng trong khi tất cả các bạn đều viết cả hai trang giấy. Tâm trả lời rằng đó chính là điều em sẽ làm nếu có nhiều tiền: không làm gì cả. 

Đồng tiền không sinh lợi, sẽ là đồng tiền chết. Người đầy tớ thứ ba đã đem nén bạc đi chôn cất. Từ một nén bạc của chủ, đồng tiền sống, nay chỉ vì lười biếng, anh ta đã biến nó thành đồng tiền chết, không sinh lợi. 

Nén bạc hay hồng ân Chúa ban là để mỗi người phát triển nó trong cuộc đời. Hồng ân lớn nhất Chúa ban cho ta, đó là đức tin. Đức tin được thông ban là một đức tin sống động chứ không phải là đức tin bị chôn vùi. Do đó, đức tin mỗi người phải đi đôi với hành động, nếu không, như thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17). 

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sinh lợi những nén bạc Chúa trao, qua những bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến và với tất cả lòng nhiệt thành. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Kinh Truyền Tin (13/11): Kiên trì làm việc lành mỗi ngày

Trưa Chúa Nhật 13/11, sau khi dâng Thánh Lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân Ngày thế giới người nghèo lần thứ 6, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ Dinh Tông Toà để cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin nhấn mạnh đến sự kiên trì làm điều tốt lành mỗi ngày.

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em, Chúc Chúa Nhật tốt lành!

Bài Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta lên Giêrusalem, đến nơi thánh thiêng nhất: Đền Thờ. Tại đó, xung quanh Chúa Giêsu, một số người nói với nhau về sự lộng lẫy nguy nga “được trang trí bằng những phiến đá đẹp” (Lc 21,5). Nhưng Chúa khẳng định: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (câu 6). Sau đó, Người cảnh báo bằng việc giải thích mọi sự sụp đổ trong thế giới, sẽ có chiến tranh, loạn lạc, động đất và đói kém, dịch bệnh và bắt bớ (x. câu 9-17). Người nhắc chúng ta đừng quá tin tưởng vào những thực tại trần thế, những thực tại sẽ qua đi. Đây là những lời khôn ngoan, nhưng có thể làm cho chúng ta có một chút cay đắng: nhiều việc đã bị sai, tại sao Chúa lại nói những điều tiêu cực như vậy? Trong thực tế, mục đích của Chúa không phải là tiêu cực, mà là một điều khác. Người cho chúng ta một lời dạy quý giá, đó là cách thoát khỏi tất cả sự bấp bênh này. Và đâu là lối thoát? Làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi thực tại qua đi này?

Nó nằm trong một từ mà có lẽ khiến chúng ta ngạc nhiên. Chúa Kitô bày tỏ điều đó trong câu cuối cùng của bài Tin Mừng, khi Người nói: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (c. 19). Kiên trì. Đó là gì? Từ này nói đến điều “rất nghiêm túc”; nhưng nghiêm túc theo nghĩa nào? Với bản thân, coi mình thấp kém? Không. Với những người khác, trở nên nghiêm khắc và cứng rắn? Cũng không. Chúa Giêsu yêu cầu phải “nghiêm túc”, trung thành, kiên trì trong những gì quan trọng đối với mình. Bởi vì, những gì thực sự quan trọng, nhiều khi không trùng khớp với những gì thu hút sự quan tâm của chúng ta: thông thường, giống như những người trong đền thờ, chúng ta ưu tiên những công việc của chúng ta, những thành công của chúng ta, những truyền thống tôn giáo và dân sự, những biểu tượng thiêng liêng và xã hội của chúng ta. Đây là điều tốt, nhưng chúng ta quá ưu tiên cho nó. Những điều này quan trọng, nhưng chúng sẽ qua đi. Thay vào đó, Chúa Giê-su nói hãy tập trung vào những gì còn tồn tại, tránh dành cả cuộc đời để xây dựng một thứ gì đó sẽ bị phá hủy, như đền thờ đó, mà lại quên xây dựng những gì không sụp đổ, xây dựng dựa trên lời Người, dựa trên tình yêu và điều tốt lành.

Vì vậy, kiên trì là xây dựng điều tốt lành mỗi ngày. Kiên trì là không ngừng hướng tới những điều tốt lành, đặc biệt là khi thực tế xung quanh lại thúc chúng ta làm điều khác. Chúng ta hãy xem một số ví dụ: Tôi biết rằng cầu nguyện là quan trọng, nhưng tôi cũng như người khác, luôn có nhiều việc phải làm, và vì vậy tôi trì hoãn. Hoặc, tôi thấy nhiều người ranh mãnh tận dụng các tình huống, “luồn lách” các quy tắc, và tôi cũng làm y như vậy, không tuân thủ luật lệ, bỏ sự kiên trì với công lý và luật pháp. Hoặc ví dụ khác: Tôi phục vụ trong Giáo hội, cho cộng đoàn, cho người nghèo, nhưng tôi thấy nhiều người trong thời gian rỗi chỉ nghĩ đến việc vui chơi, và sau đó tôi cũng cảm thấy muốn từ bỏ và làm như họ.

Ngược lại, kiên trì là duy trì những điều tốt đẹp. Chúng ta hãy tự hỏi: sự kiên trì của tôi thế nào? Tôi có bền lòng sống đức tin, công bằng và bác ái theo thời điểm: tôi vui lòng làm khi người ta tỏ lòng biết ơn, trong khi nếu không ai cảm ơn, tôi nản lòng và từ bỏ? Tóm lại, việc cầu nguyện và sự phục vụ của tôi phụ thuộc vào hoàn cảnh hay vào một con tim kiên vững trong Chúa? Chúa Giêsu nhắc chúng ta, nếu chúng ta kiên trì, chúng ta không có gì phải sợ hãi, ngay cả trong những biến cố đau buồn và tồi tệ của cuộc sống, thậm chí về điều xấu mà chúng ta thấy quanh mình, bởi vì chúng ta luôn đặt nền trên điều thiện. Dostoevsky đã viết: “Đừng sợ tội lỗi của loài người, hãy yêu thương con người ngay cả với tội lỗi của họ, bởi vì sự phản chiếu này của tình yêu Thiên Chúa là đỉnh cao của tình yêu trên mặt đất” (I fratelli Karamazov, II, 6,3g). Kiên trì là sự phản chiếu trong thế giới tình yêu của Chúa, bởi vì tình yêu của Chúa là trung tín, kiên trì và không bao giờ thay đổi.

Xin Đức Mẹ, tôi tớ kiên trì cầu nguyện của Chúa (x. Cv 1,12), nâng đỡ chúng ta.

https://www.vaticannews.va