Văn Phòng

Văn Phòng
Hội Đồng Linh Mục:
  • Ts. Phêrô Phạm Hương, OP. Bề Trên Phụ Tỉnh
  • Ts. Dom. Trịnh Thế Huy, OP, Phụ Tá vùng Quốc Gia Hoa Kỳ
  • Ts. Giuse Đặng Quốc An, OP, Phụ Tá vùng Quốc Gia Canada
  • Ts. JB. Đoàn Bình Minh, OP, Tổng Quản Lý
  • Ts. Jos. Trần Vinh Hà, OP, Thư ký
Ban Cố Vấn:
  • Ts. Giuse Trần Trung Liêm, OP
  • Ts. Giuse Ngô Văn Thích, OP
  • Ts. Vinh Sơn Đinh Ngọc Thảo
  • Ts. Antôn Đinh Minh Tiên, OP.