tháng 7 4, 2019

Thứ Sáu Tuần 13 TN: Giêsu Thật Đáng Mến!

Thứ Sáu Tuần 13 TN: Giêsu Thật Đáng Mến!

Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà Mát-thêu, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” (Mt 9,11)

Suy niệm: Giêsu, Chúa của chúng ta thật khác lạ; khác lạ trong cách chọn lựa và cách sống của Ngài. Sự khác lạ đó làm cho người ta phải ngạc nhiên: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?” Thật vậy, khi thâu nạp môn đệ, Chúa Giêsu lại chọn Mát-thêu, một người thu thuế, lớp người vốn bị coi là tội lỗi trong xã hội Do Thái. Chúa cũng chọn sống theo một cung cách gần gũi với người tội lỗi như thế, gần gũi hài hòa đến độ, chính họ, “các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu” (Lc 15,1). Cách nghĩ của Ngài cũng thật lạ so với những cách suy nghĩ thông thường của người đời: Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi và chết cho họ. Và thật lạ, cung cách đó đã chinh phục Mát-thêu, để ông trở thành môn đệ loan báo Tin Mừng, và cung cách đó đã chinh phục cả thế giới!

Mời Bạn: Chúa Giêsu thật đáng yêu và kính phục! Ngài đầy “chí khí” khi đồng bàn với người tội lỗi và Ngài yêu thương họ. Hôm nay, Ngài cũng dành cái “chí khí” ấy cho bạn và tôi, Ngài vẫn réo gọi gọi bạn và tôi, đứng dậy đi theo Ngài.

Sống Lời Chúa: Dâng lời tạ ơn vì Chúa đã kêu gọi chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật đáng mến, vì Chúa chọn chúng con làm bạn của Chúa, dù chúng con bất xứng. Chúa chọn chúng con, dù người đời muốn loại trừ chúng con, nhưng Chúa, Chúa muốn gần gũi bảo vệ chúng con. Xin cho chúng con đáp lại bằng việc dấn thân loan báo Tin Mừng.

Pinterest