tháng 8 30, 2019

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên C

Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên C

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : MT 25:14-30

Jesus told his disciples this parable:
"A man going on a journey
called in his servants and entrusted his possessions to them.
To one he gave five talents; to another, two; to a third, one–
to each according to his ability.
Then he went away.
Immediately the one who received five talents went and traded with them,
and made another five.
Likewise, the one who received two made another two.
But the man who received one went off and dug a hole in the ground
and buried his master's money.
After a long time
the master of those servants came back and settled accounts with them.
The one who had received five talents
came forward bringing the additional five.
He said, 'Master, you gave me five talents.
See, I have made five more.'
His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant.
Since you were faithful in small matters,
I will give you great responsibilities.
Come, share your master's joy.'
Then the one who had received two talents also came forward and said,
'Master, you gave me two talents.
See, I have made two more.'
His master said to him, 'Well done, my good and faithful servant.
Since you were faithful in small matters,
I will give you great responsibilities.
Come, share your master's joy.'
Then the one who had received the one talent came forward and said,
'Master, I knew you were a demanding person,
harvesting where you did not plant
and gathering where you did not scatter;
so out of fear I went off and buried your talent in the ground.
Here it is back.'
His master said to him in reply, 'You wicked, lazy servant!
So you knew that I harvest where I did not plant
and gather where I did not scatter?
Should you not then have put my money in the bank
so that I could have got it back with interest on my return?
Now then!  Take the talent from him and give it to the one with ten.
For to everyone who has,
more will be given and he will grow rich;
but from the one who has not,
even what he has will be taken away.
And throw this useless servant into the darkness outside,
where there will be wailing and grinding of teeth.'"

Bài đọc (năm lẻ) : 1 Tx 4, 9-11

"Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau".

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, về tình bác ái huynh đệ, thì chúng tôi không cần viết cho anh em: vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau. Vì chưng anh em đã thi hành điều đó với mọi anh em trong toàn xứ Macêđônia. Nhưng, anh em thân mến, chúng tôi xin anh em hãy tiến tới hơn nữa, hãy cố gắng sống cho hoà thuận, thi hành các việc bổn phận, dùng tay mà làm việc như chúng tôi đã truyền dạy anh em, ăn ở lương thiện với những người ngoài, và khỏi cần nhờ đến ai.

TIN MỪNG : Mt 25, 14-30

"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". "Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng".

SUY NIỆM

ĐẦY TỚ TRUNG TÍN

Steve Young kể lại nhiều câu chuyện có thật về những phận người không may mắn.

Tuy nhiên, họ không bao giờ đầu hàng số phận bi đát, để rồi trở thành người có ích cho xã hội và là chỗ dựa tinh thần cho bao người khác.

Người đầy tớ tài giỏi là người biết mau mắn làm sinh lợi những gì mà ông chủ đã giao phó. Thiên Chúa là ông chủ giao cho người đầy tớ những nén bạc phù hợp với khả năng người ấy. Và, người đầy tớ có toàn quyền trên tài sản đó. Với khối tài sản, anh ta có thể để làm vốn kinh doanh sinh lời; hoặc anh ta có thể đem chôn giấu đi. Ai mau mắn biết cách làm sinh lợi thì sẽ được vào cùng hưởng niềm vui của ông chủ. Ai không biết cách làm sinh lời thì sẽ bị lấy đi vào ngày thanh toán sổ sách với ông chủ.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin cho con biết khôn ngoan sử dụng những nén bạc Chúa giao phó, để làm sinh lời cho Nước Chúa, hầu mai này được cùng Ngài vui hưởng vinh quang. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

GIÚP ĐỜ KẺ KHÁC CÓ Ý THỨC YÊU THƯƠNG

Em Gianetta từ khi mới sinh đã bị sứt môi, mặc dầu đã được giải phẫu, nhưng môi em vẫn còn mang một cái sẹo. Tệ hại hơn, tuy môi được sửa lại nhưng môi không thể làm cho em phát âm rõ được.

Vì thế không lạ gì khi tới tuổi cắp sách tới trường em đã trở thánh đối tượng cho các học sinh cùng lớp chế diễu, chọc phá. Trẻ con tuy vô tư, vô ý thức, nhưng chúng cũng có thể trở nên rất tàn nhẫn.

Họa vô đơn chí, em bé gái Gianetta lại bị điếc bên tai trái. Điều làm em sợ nhất là các thầy cô và lũ học sinh cùng lớp khám phá ra điểm yếu này.

Vì những bất lợi thể lý trên em cố găng chăm chi học hành để không thua kém các bạn. Tuy nhiên em không thể giải thoát mình ra khỏi tâm trạng bị bỏ rơi, bị bạc đãi. Vì thế em rất nhút nhát và đóng kín.

Suốt một thời gian dài, mặc dù cô giáo lảm đủ mọi cách để tô lòng thương mến em, cô vẫn không giúp em thắng được t ính tự ti mặc cảm. Và nghi ngờ tất cả mọi người chung quanh.

Một ngày kia, cô giáo có sáng kiến làm một cuộc thử nghiệm thính giác. Cô bảo các em thay phiên bịt lỗ tai bên phải rồi bên trái để viết hai câu cô đọc rất nhỏ gần như thì thầm Em Gianetta vì điếc tai trái, chỉ bịt tai phải nửa chừng để cô giáo thì thầm bên tai cho một mình em nghe.

Cô giáo âu yếm bảo: “ước gì em là đứa con gái bé nhỏ của cô”.

Câu thì thầm gần như một lời tỏ tình nảy đã bắt đầu biến đổi cuộc sống của em Gianetta. Dần dần em trở nên dạn dĩ và cởi mở hơn, vì em biết được em được yêu thương.

Con người cần đến con người để có thể phát triển. Trong trường hợp bị đau ốm bệnh tật con người càng cần đến con người hơn nữa để được chữa lành.

Em Gianetta trong câu chuyện trên đã tự giải thoát mình khỏi tính nhút nhát và đóng kín là nhờ cô giáo là người không thuộc về những kẻ thân thương trong gia đình tỏ lòng thông cảm và yêu thương em.

Thông thường những người bệnh tật hay bi quan, thụ động còn những người lành mạnh lại tỏ ra mình trổi vượt hơn những kẻ xấu số tật nguyền. Nhưng thái độ của những người lành mạnh đó là thái độ vô tâm không xứng hợp với tinh thần Kitô giáo.

Người lành mạnh phải bước đi dầu tiên để giúp cho những ngưởi bệnh tật lướt thắng được những trở ngại thể lý của họ.

Pinterest