Đa Minh

Các bài viết về thánh phụ và dòng Đa Minh

“Nên Như Đa Minh”

“Nên Như Đa Minh”

Bài Phỏng vấn cha Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết – Gerard Timoner III Thưa cha, Cha sẽ chọn lĩnh vực nào để phục vụ Dòng trong 9 năm tới?