Bài viết gần đây 🌟

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C

Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.Memorial of the Holy Guardian AngelsSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : MT 18:1-5, 10The disciples approached Jesus and said,"Who is the greatest in the Kingdom of heaven?