Bài viết gần đây 🌟

“Nên Như Đa Minh”

“Nên Như Đa Minh”

Bài Phỏng vấn cha Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Anh Em Giảng Thuyết – Gerard Timoner IIIThưa cha, Cha sẽ chọn lĩnh vực nào để phục vụ Dòng trong 9 năm tới?Cha