Bài viết gần đây 🌟

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM Ado Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện‌                                                                                           ‌

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C - LỄ CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤdo Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện.

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện.

Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên C

THÁNH ALBERTO CẢ, OP., GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. LỄ KÍNH (Dòng Đaminh)St. Albert the Great, OP., Bishop, Doctor of the Church.SỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 17:26-37Jesus said to his

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên C

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên C

Thánh Martinô Giám mục. Lễ nhớMemorial of Saint Martin of Tours, BishopSỐNG LỜI CHÚAGOSPEL : LK 17:1-6Jesus said to his disciples,"Things that cause sin will inevitably occur,but woe to the one