tháng 10 30, 2020

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

THÁNH MÁCTINÔ, OP., Tu sĩ. Lễ kính (Dòng Anh Em Giảng Thuyết)

Tuesday of the Thirty-first Week in Ordinary Time

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : LK 10:25-37

There was a scholar of the law - who stood up to test him and said,

“Teacher, what must I do to inherit eternal life?”

Jesus said to him, “What is written in the law? How do you read it?”

He said in reply, “You shall love the Lord, your God, with all your heart,

with all your being, with all your strength, and with all your mind,

and your neighbor as yourself.”

He replied to him, “You have answered correctly; do this and you will live.”

But because he wished to justify himself, he said to Jesus,

“And who is my neighbor?”

Jesus replied,

“A man fell victim to robbers as he went down from Jerusalem to Jericho.

They stripped and beat him and went off leaving him half-dead.

A priest happened to be going down that road,

but when he saw him, he passed by on the opposite side.

Likewise a Levite came to the place, and when he saw him,

he passed by on the opposite side.

But a Samaritan traveler who came upon him was moved

with compassion at the sight.

He approached the victim, poured oil

and wine over his wounds and bandaged them.

Then he lifted him up on his own animal, took him to an inn and cared for him.

The next day he took out two silver coins

and gave them to the innkeeper with the instruction,

‘Take care of him. If you spend more than what I have given you,

I shall repay you on my way back.’

Which of these three, in your opinion, was neighbor to the robbers’ victim?”

He answered, “The one who treated him with mercy.”

Jesus said to him, “Go and do likewise.”

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Is 58,6‑11

“Hãy chia cơm bánh cho người đói.”

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I‑sai‑a.

Đây Lời Chúa phán :

Cách ăn chay mà Ta ưa thích
chẳng phải là thế này sao :
mở xiềng xích bạo tàn,
tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức,
đập tan mọi gông cùm ?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?
Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành,
đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.
Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời,
ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại : “Có Ta đây !”
Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở
gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người,
nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,
làm thỏa lòng người bị hạ nhục,
thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối,
và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.

Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,
giữa đồng khô cỏ cháy,
Người sẽ cho ngươi được no lòng ;
xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.
Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm
như mạch suối không cạn nước bao giờ.

Hoặc : Gl 3,26‑28 ; 4,6‑7

“Tất cả anh em chỉ là một trong Đức Giê‑su Ki‑tô.”

Lời Chúa trong thư thánh Phao‑lô tông đồ gửi tín hữu Ga‑lát.

Anh em thân mến,

Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê‑su Ki‑tô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thánh tẩy để thuộc về Đức Ki‑tô, đều mặc lấy Đức Ki‑tô. Không còn chuyện phân biệt Do‑thái hay Hy‑lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà ; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki‑tô.

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : “Áp‑ba, Cha ơi !”. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Đáp ca : Tv 144,10‑11.12‑13ab.17‑18

Đ. Muôn loài ngước mắt trông lên Chúa và chính Ngài đúng bữa cho ăn.

Lạy Chúa,
Muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
Kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài.
Nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
Xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

Đ. Muôn loài ngước mắt trông lên Chúa và chính Ngài đúng bữa cho ăn.

Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa
Và được biết : triều đại Ngài rực rỡ vinh quang
Triều đại Ngài : thiên niên vĩnh cửu,
Vương quyền Ngài : vạn đại trường tồn.

Đ. Muôn loài ngước mắt trông lên Chúa và chính Ngài đúng bữa cho ăn.

Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
Đầy yêu thương trong mọi việc Người làm
Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
Mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

Đ. Muôn loài ngước mắt trông lên Chúa và chính Ngài đúng bữa cho ăn.

Tung hô Tin Mừng : Ga 13,34

Ha‑lê‑lui‑a. Ha‑lê‑lui‑a.
Chúa nói : “Thầy ban cho anh em một đều răn mới
Là anh em hãy yêu thương nhau,
Như thầy đã yêu thương anh em”.
Ha‑lê‑lui‑a.

TIN MỪNG : Lc 10,25-37

“Ai là người thân cận của tôi ?”

Tin Mừng Chúa Giê‑su Ki‑tô theo thánh Lu‑ca.

Khi ấy, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê‑su để thử Người rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” Người đáp : “Trong Luật đã viết gì ? Ông đọc thế nào ?” Ông ấy thưa : “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và người thân cận như chính mình”. Đức Giê‑su bảo ông ta : “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng đức Giê‑su rằng : “Nhưng ai là người thân cận của tôi ?”. Đức Giê‑su đáp : “Một người kia từ Giê‑ru‑sa‑lem xuống Giê‑ri‑khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi ngang qua đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê‑vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa‑ma‑ri kia đi đường, tới ngang chỗ ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác”. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?” Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy”. Đức Giê‑su bảo ông ta : “Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy”.

Hoặc : Mt 11,25‑30

“Chúa đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”

Tin Mừng Chúa Giê‑su Ki‑tô theo thánh Mát‑thêu.

Vào lúc ấy, Đức Giê‑su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.

Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.

SUY NIỆM

YÊU THƯƠNG

Ngươi hãy yêu mến… người thân cận như chính mình.

Cuộc sống không thiếu những cảnh đời đau thương và những mảnh đời bất hạnh. Vẫn còn đó những đứa trẻ đang phải bon chen giữa chợ đời để kiếm miếng cơm manh áo. Vẫn còn có những kẻ khốn cùng đang từng phút giây chống chọi những đau đớn bệnh tật. Vẫn còn có những tiếng kêu gào than khóc và những giọt nước mắt của những phận người cơ cực tuôn chảy.

Khalil Gibran, nghệ sĩ Ấn Độ, đã thốt lên: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương”.

Dù kiếp nhân sinh có đau khổ đến mấy cũng không thắng được yêu thương. Hai chữ “yêu thương” có thể xoá tan mọi cô đơn và bất hạnh.

Đối với người Ki-tô hữu, yêu thương không là một chọn lựa, nhưng là một lệnh truyền: “Ngươi hãy yêu mến người thân cận như chính mình”. Hạn từ người “thân cận” trong Ki-tô giáo không loại trừ bất cứ một ai.

Yêu thương bằng cả trái tim chân thành là phương thế tỏ lộ dung mạo của Đức Giê-su. Thánh Mác-ti-nô Po-rét đã sống cả cuộc đời cho lý tưởng ấy.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, yêu thương làm cho cuộc đời cao đẹp và có ý nghĩa. Xin cho con biết bắt chước thánh Mác-ti-nô, mở rộng đôi tay của mình để đón nhận anh em với trái tim yêu thương.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Thánh Mác‑ti‑nô

Thánh Mác‑ti‑nô sinh năm 1579 tại Li‑ma, nước Pê‑ru. Người là con một hiệp sĩ Tây Ban Nha tên là Gio‑an và một phụ nữ da đen được giải phóng tên là An‑na Vê‑lát‑khê. Giữa hàng chư thánh, thánh Mác‑ti‑nô là một chứng tá của dân da đen bị khinh miệt một cách bi thảm ở Tân Thế giới. Đang giúp việc một người thợ hớt tóc, thánh Mác‑ti‑nô xin gia nhập Dòng Đa Minh trong bậc trợ sĩ tại tu viện Đức Mẹ Mân Côi ở Li‑ma. Cũng tại tu viện này, thánh Mác‑ti‑nô được tuyên khấn trọng thể năm 1603.

Thánh Mác‑ti‑nô có lòng đơn sơ, thanh bạch và đức tin phi thường. Được cắt đặt làm những việc thường hèn, nhưng người lại được Chúa cất nhắc lên, với nhiều hồng ân và đoàn sủng cao siêu. Người rất nhiệt thành sùng kính mầu nhiệm Thánh Thể và cuộc Khổ Nạn của Chúa Cứu Chuộc. Người hiến cả cuộc đời để làm việc bác ái nơi người nghèo, nhất là những người đau yếu, và còn chăm sóc cả loài vật nữa. Người được phong làm bổn mạng anh em trợ sĩ quả là xứng đáng. Theo gương Chúa Giê‑su, người quý trọng việc ăn chay, hãm mình và cầu nguyện, nhất là cầu nguyện ban đêm. Từ việc cầu nguyện đó, người đã kín múc được nguồn sáng soi dẫn người cách lạ lùng trong trong cách thức giảng dạy giáo lý.

Thánh Mác‑ti‑nô qua đời ngày 3‑11‑1639 tại Li‑ma. Đức Ghê‑gô‑ri‑ô XVI tôn người lên bậc chân phước năm 1837. Thánh Mác‑ti‑nô được mọi người dân Bắc Mỹ và Nam Mỹ sùng mộ không những vì đức khiêm tốn phi thường của người, mà còn vì chính bản thân người đã là một dấu chỉ. Ngày 6‑5‑1962, Đức Gio‑an XXIII ghi tên người vào sổ các hiển thánh.

Phụng vụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết

Pinterest