tháng 3 23, 2021

LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY

Wednesday of the Fifth Week of Lent

SỐNG LỜI CHÚA

GOSPEL : Jn 8:31-42

Jesus said to those Jews who believed in him,
“If you remain in my word, you will truly be my disciples,
and you will know the truth, and the truth will set you free.”
They answered him, “We are descendants of Abraham
and have never been enslaved to anyone.
How can you say, ‘You will become free’?”
Jesus answered them, “Amen, amen, I say to you,
everyone who commits sin is a slave of sin.
A slave does not remain in a household forever,
but a son always remains.
So if the Son frees you, then you will truly be free.
I know that you are descendants of Abraham.
But you are trying to kill me,
because my word has no room among you.
I tell you what I have seen in the Father’s presence;
then do what you have heard from the Father.”

They answered and said to him, “Our father is Abraham.”
Jesus said to them, “If you were Abraham’s children,
you would be doing the works of Abraham.
But now you are trying to kill me,
a man who has told you the truth that I heard from God;
Abraham did not do this.
You are doing the works of your father!”
So they said to him, “We were not born of fornication.
We have one Father, God.”
Jesus said to them, “If God were your Father, you would love me,
for I came from God and am here;
I did not come on my own, but he sent me.”

Bài đọc :

Bài đọc 1 : Đn 3,14-20.24-25.28

Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người.

Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en.

14 Ngày ấy, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói rằng : “Này Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, các ngươi không phụng sự các thần của ta và không thờ lạy pho tượng vàng ta đã dựng nên, có đúng như vậy không ? 15 Bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi có sẵn sàng sấp mình thờ lạy pho tượng ta đã làm không ? Nếu các ngươi không thờ lạy thì tức khắc các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa đang cháy phừng phực, liệu có Thiên Chúa nào cứu được các ngươi khỏi tay ta chăng ?” 16 Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô trả lời vua Na-bu-cô-đô-nô-xo rằng : “Chúng tôi không cần trả lời ngài về chuyện này. 17 Nếu Thiên Chúa chúng tôi thờ có sức cứu chúng tôi thì tâu đức vua, Người sẽ cứu chúng tôi khỏi lò lửa đang cháy phừng phực và khỏi tay ngài. 18 Còn nếu Người không cứu, thì xin đức vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phụng sự các thần của ngài, và cũng không thờ lạy pho tượng vàng ngài đã dựng đâu !” 19 Bấy giờ vua Na-bu-cô-đô-no-xo đổi sắc mặt, nổi cơn lôi đình với Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô. Vua lên tiếng truyền đốt lò lửa mạnh hơn mọi khi gấp bảy lần. 20 Rồi vua ra lệnh cho những người lực lưỡng nhất trong quân đội của vua trói Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô và quăng họ vào lò lửa đang cháy phừng phực.

24 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo ngạc nhiên đứng bật dậy và cất tiếng nói với các quan cố vấn : “Chẳng phải chúng ta đã quăng ba người bị trói vào lửa sao ?” Họ đáp rằng : “Tâu đức vua, đúng thế !” 25 Vua cất tiếng nói : “Nhưng ta thấy có bốn người đang tự do đi lại trong lò lửa mà không hề hấn gì, và dáng vẻ người thứ tư giống như con của thần minh.”

28 Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cất tiếng nói : “Chúc tụng Thiên Chúa của Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô, Người đã sai thiên sứ đến giải thoát các tôi tớ của Người là những kẻ đã tin tưởng vào Người. Họ đã cưỡng lại lời vua, hy sinh tính mạng để khỏi phụng sự và thờ lạy một thần nào khác ngoài Thiên Chúa của họ.”

Đáp ca : Đn 3,52.53-54.55-56 (Đ. c.52b)

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

52Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
là Thiên Chúa tổ tiên chúng con,
chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

53Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang,
54chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

55Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá
mà thấu nhìn vực thẳm,
56chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.

Đ. Xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

Tung hô Tin Mừng : x. Lc 8,15

Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.

TIN MỪNG : Ga 8,31-42

Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người rằng : “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi ; 32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” 33 Họ đáp : “Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói : các ông sẽ được tự do ?” 34 Đức Giê-su trả lời : “Thật, tôi bảo thật các ông : hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. 36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi ; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.” 39 Họ đáp : “Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham.” Đức Giê-su nói : “Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm. 40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm. 41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm.”

Họ mới nói : “Chúng tôi đâu phải là con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha : đó là Thiên Chúa !” 42 Đức Giê-su bảo họ : “Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.”

SUY NIỆM

CHÂN LÝ SẼ GIẢI THOÁT ANH EM

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Lòng mến Chúa phải tuyệt đối. Ngoài ý Chúa, con sẽ chết. Con chỉ có giây phút đẹp nhất, đó là giây phút hiện tại. Đời con sẽ tuyệt đẹp, nếu từng giây từng phút, con tin vào lời Chúa và thực hiện thánh ý của Người”.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết thái độ của Đức Giêsu đối với những người Do Thái mới tin vào Người. Đọc trang Tin Mừng, chúng ta thấy rõ lòng tin của những người Do Thái này xem ra chưa được trọn vẹn. Họ đã rất tự phụ khi cho rằng mình là con cái của Apraham, và do đó, không cần ai dạy thêm điều gì nữa, cũng không muốn tiến xa hơn trên con đường đức tin.

Là những người được thụ hưởng đức tin từ tổ tiên, chúng ta có khiêm tốn đón nhận hay là chối bỏ niềm tin, chối bỏ chân lý mà Đức Giêsu đã minh định cho những người Do Thái năm xưa?

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, thánh ý Chúa luôn muốn chúng con trong hiện tại là trở thành những người con thảo. Xin cho lời Chúa thấm nhập và hướng dẫn cuộc sống của mỗi người chúng con. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Tiến sĩ Weigle : Chủ tịch Hạ viện Mỹ kết tội sách Sáng Thế Ký

Quốc gia này đang ở trong tháng thứ 11 của một đại dịch từng gây ra sự xáo trộn kinh tế và xã hội lớn lao. Các trường học vẫn đóng cửa là bằng chứng cho thấy việc học trực tuyến không phục vụ trẻ em nghèo dễ bị tổn thương. Tình trạng bất ổn dân sự tiếp tục diễn ra ở các thành phố mà chính quyền địa phương từ chối việc duy trì trật tự công cộng và bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ mà chủ nhân chúng thường sống trong gang tấc bị phá sản. Công trình tuyệt vời của các nhà khoa học trong việc nhanh chóng sản xuất vắc xin hữu hiệu chống COVID-19 đã bị cản trở khi các chính quyền địa phương thiếu khả năng làm hỏng giai đoạn đầu của việc triển khai vắc xin. Diễn trình ngân sách ở Hạ viện đầy lóng ngóng như thường lệ, và nợ quốc gia đang tăng theo cấp số nhân. Một chính sách nhập cư lành mạnh vẫn còn cần được đưa ra.

Vậy mà, Hạ viện đã làm gì vào ngày 25 tháng 2? Bằng một cuộc bỏ phiếu 224-206, Hạ viện đã quyết định kết tội Sáng thế 1:27 bằng cách thông qua “Đạo luật bình đẳng”, một thứ đặt tên nhầm lẫn kiểu Tân Phát Ngôn (Newspeak) trong cuốn tiểu thuyết tưởng tượng của George Orwell, 1984.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Thượng viện có thông qua Đạo luật Bình đẳng hay không. Vào đầu tháng 3, có lời đồn đại ở Washington rằng lãnh tụ đa số Chuck Schumer sẽ không đưa dự luật lên sàn Thượng viện trừ khi ông ấy chắc chắn rằng mình có đủ số phiếu để thông qua nó. Những người Mỹ quan tâm đến tự do ngôn luận, tự do lương tâm, tự do tôn giáo, tự do lập hội, sự toàn vẹn của thể thao phụ nữ, không gian riêng cho phụ nữ và trẻ gái, sự độc lập của các tổ chức từ thiện, những con đường nghề nghiệp cởi mở và chăm sóc sức khỏe có phẩm chất cho những người không hài lòng về giới tính - tin rằng họ bị mắc kẹt trong cơ thể nhầm lẫn – đã cố gắng hết sức để bảo đảm rằng ông Schumer không bao giờ nhận được đủ số phiếu bầu đó.

Đạo luật Bình đẳng sửa đổi Đạo luật Quyền Dân Quyền năm 1964 mang tính bước ngoặt để bao gồm xu hướng tình dục và bản sắc phái tính vào danh mục được bảo vệ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, khi tuyên bố rằng dự luật này là cần thiết “bởi vì có sự kỳ thị chống lại những người trong cộng đồng LGBTQ,” đã nói “người ta bảo nó cần thiết, điều này khiến tôi tan nát cõi lòng”. Vâng, thưa bà Chủ tịch, việc kỳ thị và bắt nạt cũng khiến trái tim tôi tan nát. Nhưng khi nghĩ tới việc dường như bà không hiểu điều bà làm, điều này làm tan nát đầu óc tôi”.

Đầu tiên, bà đang phủ nhận một sự thật được Thiên Chúa mạc khải (“…Người đã tạo ra họ có nam có nữ …”) mà mọi sách giáo khoa sinh học ban trung học đều chứng thực trong việc giảng dạy về kiểu gen xác định phái tính sinh học của chúng ta.

Thứ hai, bà đang gây nguy hiểm cho quyền tự do tôn giáo, vì Đạo luật Bình đẳng, trong một động thái toàn trị, miễn trừ những thách thức nghiêm ngặt của nó khỏi Đạo luật Khôi phục Tự do Tôn giáo - mà Hạ viện (bao gồm bà và nhà tài trợ ban đầu của đạo luật này, ông Schumer đã nói ở trên) đã nhất trí thông qua năm 1993. Điều đó có nghĩa là bà đã chuẩn bị mang toàn bộ sức nặng của luật dân quyền đè nặng xuống bất cứ định chế tôn giáo nào - Công Giáo, Tin lành, Do Thái - tin rằng mình bị ràng buộc bởi Sáng thế 1:27. Điều này có nghĩa bà đang kết tội đức tin Kinh thánh và ý niệm Công Giáo về nhân vị.

(Đồng nghiệp của bà, Dân biểu Jamie Raskin của Maryland, đã bảo vệ Đạo luật Bình đẳng bằng cách tuyên bố rằng “mọi kẻ vô lại trong lịch sử Hoa Kỳ đã cố gắng khoác cho việc phản đối dân quyền của người khác trang phục tôn giáo”. Xin bà vui lòng nhắc ông Raskin các mục sư Baptist, được sự hỗ trợ của các giáo sĩ Do Thái và các linh mục Công Giáo, những người, vào lúc cao điểm của phong trào dân quyền cổ điển năm 1965, đã dẫn đầu cuộc tuần hành qua Cầu Edmund Pettis ở Selma).

Thứ ba, bà, một người tuyên thệ ủng hộ nữ quyền, đang đặt vào nguy cơ nghiêm trọng các tiến bộ to lớn của điền kinh nữ được thực hiện dưới một phần của luật lệ mà người ta tưởng bà sẽ coi là tối thánh thiêng: Tiêu đề IX của các Tu chính án Giáo dục năm 1972. Nếu các chàng trai có vấn đề có thể tuyên bố họ là các cô gái và tuyên bố đó được áp đặt bởi luật dân quyền, thì các bước tiến lớn đạt được trong thể thao nữ theo Tiêu đề IX sẽ kết liễu - và đó là trước khi chúng ta tiến đến việc xâm phạm được luật pháp bắt buộc tới quyền tư riêng khi các cậu trai "tự xác định phái tính" thành các cô gái bước vào các không gian trước đây vốn dành riêng cho các cô gái và phụ nữ.

Thứ tư, bà đang đặt các đòi hỏi của các phe phái LGBTQ, những người đóng góp chính cho Đảng Dân chủ, lên trước khoa học, và quả thực trước cả lòng cảm thương. Không có bằng chứng khoa học nghiêm túc nào cho thấy "chuyển đổi phái tính" cổ vũ các thành quả tích cực đối với sự sống trong thời gian qua. Ngược lại, có rất nhiều bằng chứng cho thấy “chuyển đổi phái tính” làm tăng tỷ lệ tự tử ở những người trẻ có vấn đề. Những người cảm thấy khốn khổ cùng cực vì phái tính đáng được đối xử tốt hơn. Tuy nhiên, Đạo luật Bình đẳng đe dọa các biện pháp trừng phạt pháp lý đối với các bác sĩ từ chối cung cấp thuốc chẹn hormone, hoặc thực hiện việc cắt bỏ vú cho các cô gái trẻ - hoặc thậm chí chất vấn họ về nguồn gốc và cảm thức bất an tinh thần của họ. Như thế, sự giúp đỡ thực sự bị đẩy ra xa hơn khỏi những người đau khổ.

Lòng cảm thương thực sự đòi phải bác bỏ Đạo luật Bình đẳng.

Vũ Văn An - http://www.vietcatholic.net

Pinterest