tháng 1 5, 2020

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

LỄ HIỂN LINH (Năm A)

do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện

Pinterest