tháng 12 27, 2019

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

LỄ THÁNH GIA (Năm A)

do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện

Pinterest