tháng 12 6, 2019

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A

do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện.

Pinterest