tháng 11 22, 2019

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C - LỄ CHÚA KITÔ, VUA VŨ TRỤ

do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện.

Pinterest