tháng 1 24, 2020

CHỨNG NHÂN TIN MỪNG

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A

do Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại và Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA thực hiện

Pinterest