tháng 9 1, 2019

Chúc Mừng Lễ Khấn Dòng

Chúc Mừng Lễ Khấn Dòng

Phụ Tỉnh chúc mừng Thầy Francis Dominic Nguyễn Quý Đôn, O.P. đã nhận lời khấn đầu trong tay Cha Phêrô Phạm Hương, O.P., Bề Trên Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại. Lễ Khấn dòng được cử hành trọng thể tại Nhà Thờ Thánh Đa Minh tại San Francisco, CA vào lúc 10:30 sáng thứ 7, ngày 31 tháng 8, 2019 do Cha Giám Tỉnh Christopher Fadok của Tỉnh Dòng Miền Tây, the Most Holy Name of Jesus chủ sự, cùng đồng tế có Cha Phụ Tỉnh Phạm Hương, O.P, anh em Phu Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm và quý cha Tỉnh Dòng Miền Tây.

Rất đặc biệt trong Thánh Lễ Khấn Dòng lần này, có ông cố của Thầy Francis Dominic là Phó Tế vĩnh viễn Nguyễn Nam Tiến đã phụ lễ. Một hình ảnh rất ấn tượng cho mọi người.

Xin Chúa qua sự bầu cử của Mẹ Maria, Đấng Bảo Trợ Dòng và Thánh Tổ Phụ Đa Minh đổ tràn muôn ân ban cho Thầy Francis Dominic Nguyễn Quý Đôn, O.P. trong cuộc hành trình sống đời thánh hiến và cho gia đình Ông Bà Cố Nguyễn Nam Tiến cùng toàn thể quý quyến.

Hiệp nhất trong tinh huynh đệ Đa Minh,

Văn Phòng Phụ Tỉnh

Br. Phạm Hương, OP.

Phụ Tỉnh

Pinterest