Minh Nguyen

53 posts
RSS
Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên C

Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.Memorial of the Holy Guardian AngelsSỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : MT 18:1-5, 10 The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the Kingdom

Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên C

Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên C

Thánh Anrê Kim, Phaolô Chung và các bạn, Tử đạo. Lễ nhớMemorial of Saints Andrew Kim Tae-gŏn, Priest, and Paul Chŏng Ha-sang, and Companions, MartyrsSỐNG LỜI CHÚA GOSPEL : LK 8:1-3 Jesus journeyed